Privacybeleid

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Unikoo, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hulstbaan 158,
9112 Sint-Niklaas en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer (RPR Gent, afdeling Dendermonde) 0540.823.203 (“wij” of “ons”) conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Onze vertegenwoordiger voor doeleinden van de AVG kan je bereiken op: privacy@unikoo.be .

1. Welke?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard qua producten en diensten te bereiken.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens (vb. naam, voornaam, IP-adres);
 • contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);
 • werknemergegevens (vb. rekeningnummer, leeftijd, geslacht, anciënniteit);

2. Hoe, waarom en op welke basis?

 • wanneer u met ons per e-mail communiceert (we zullen uw naam, voornaam, telefoonnummer, faxnummer, post- en e-mailadres verzamelen) of wanneer u zich registreert om onze diensten te gebruiken (we vragen uw naam, voornaam en e-mailadres) om zaken met u af te handelen en gevraagde diensten aan te bieden; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, b) van de AVG, met name de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent of het nemen van maatregelen op uw verzoek alvorens een overeenkomst gesloten is; of
 • wanneer u onze website bezoekt voor marketing doeleinden; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, a) van de AVG, met name de toestemming; of
 • wanneer u zich kandidaat stelt voor een van onze vacatures voor recruitment doeleinden; de rechtsbasis die daarvoor wordt gebruikt is artikel 6, 1, a) van de AVG, met name de toestemming; of
 • wanneer u bij ons werkzaam bent voor doeleinden van het beheer van de opdrachtgever/werkgever-opdrachtnemer/werknemer relatie; de rechtsbasis die daarvoor

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • onze medewerkers
 • dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.

4. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de europese economische ruimte (“EER”)

Uw gegevens zullen geen voorwerp uitmaken van internationale doorgifte vanuit de EER naar een land buiten de EER.

5. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, met name

 • voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij bij bent of het nemen van maatregelen op uw verzoek alvorens een overeenkomst gesloten is: 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst; en
 • voor marketingdoeleinden: tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het moment waarop uw emailadres niet langer in gebruik is; en
 • voor recruitmentdoeleinden: 3-jaarlijks zullen wij ons bestand actualiseren; en
 • voor het beheer van de opdrachtgever/werkgever-opdrachtnemer/werknemer relatie: zolang het bijhouden van de gegevens nodig is voor uitvoeren van wettelijke vereisten richting opdrachtgever/werkgever-opdrachtnemer/werknemer.

6. Automatische besluitvorming

Uw persoonsgegevens die aan ons worden verschaft worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering

7. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Meer informatie over ons cookiebeleid kan u terugvinden via deze link: Cookie Beleid

8. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

Zowel, in voorkomend geval, voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent als, in voorkomend geval, voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden, heeft u m.b.t. uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • recht op inzage, d.w.z. u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Ook kan u een kopie krijgen van uw gegevens.
 • U kan dit recht als volgt uitoefenen:
 • Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ; en
 • Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;
 • recht op rectificatie, d.w.z. u heeft het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens.
 • recht op verwijdering, d.w.z. u heeft het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:
 • recht op beperking van de verwerking, d.w.z. u heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen in de volgende gevallen:
 • recht op bezwaar tegen de verwerking, d.w.z. u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van specifiek met uw situatie verband houdende redenen. Wij zullen alsdan de verwerking staken behoudens indien er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wij zullen alsdan uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
 • recht op overdraagbaarheid, d.w.z. u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere partij over te dragen, indien:

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor recruitmentdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor recruitmentdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. trekt uw toestemming in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke bepaling;
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor recruitmentdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. indien u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor recruitmentdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be of in het geval van recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in onze marketing emails;

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor recruitmentdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

 1. de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U kan dit recht als volgt uitoefenen:

Voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent: versturen van een email naar privacy@unikoo.be; en

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor marketingdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

Voor wat betreft de toestemming die u gegeven hebt voor recruitmentdoeleinden: versturen van een email naar privacy@unikoo.be ;

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.