Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Unikoo BV, alsook op alle overeenkomsten die door Unikoo BV met een klant worden aangegaan ingevolge de aanvaarding door Unikoo BV van een opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn te raadplegen op de website: www.unikoo.be Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Unikoo BV, maar ook op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten. De klant aanvaardt de uitsluiting van zijn algemene voorwaarden, alsook dat enkel huidige algemene voorwaarden samen met de schriftelijke opdrachtbevestiging de contractuele relatie tussen partijen beheersen. Afwijkingen t.o.v. huidige algemene voorwaarden verbinden Unikoo BV enkel na schriftelijke bevestiging door haar zaakvoerder(s).

2. Offertes en opdrachten:

Alle aanbiedingen zijn indicatief en geschieden onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging van de opdracht door de zaakvoerder(s) van Unikoo BV. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet-schriftelijke bevestiging, bijvoorbeeld bij spoedleveringen, is voor de klant. De contractuele verplichtingen van Unikoo BV strekken zich niet uit tot derden. Alle gegevens die door Unikoo BV verstrekt zijn alsook de IP, informatie en know-how onderliggend aan de door Unikoo BV geleverde of bewerkte diensten of zaken blijft exclusief voorbehouden aan Unikoo BV, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De klant staat ervoor in dat bedoelde gegevens, informatie en know-how niet anders dan met schriftelijke toestemming van Unikoo BV wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3. Levering:

Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van de door Unikoo BV geleverde diensten of goederen ten kantore van Unikoo BV . Unikoo BV is gerechtigd de levering van diensten of goederen op te schorten of de overeenkomst of rechtsverhouding te ontbinden indien (i) er is of dreigt te worden besloten tot het ontbinden en/of vereffening van de klant, (ii) de klant failliet is of dreigt te worden verklaard, (iii) wanneer stappen ondernomen zijn of dreigen te worden ondernomen om een minnelijk of collectief schuldeisersakkoord af te sluiten, een overdracht onder gerechtelijk gezag te bewerkstelligen, een curator of een vereffenaar aan te stellen, (iv) de klant onderworpen is of dreigt te worden aan een collectieve schuldenregeling, (v) beslagen of maatregelen van tenuitvoerlegging worden of dreigen te worden gelegd/genomen en/of (vi) de controle over of het management van de klant wijzigt.

4. Levertijden:

Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant geen recht om de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst of rechtsverhouding op te schorten, om de levering te weigeren of om schadevergoeding te eisen.

5. Overmacht:

Indien Unikoo BV tengevolge van overmacht niet of slechts zeer moeilijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst of rechtsverhouding gedeeltelijk uit te voeren of, naar haar keuze en zonder gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen, of de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6. Prijzen:

De door Unikoo BV geleverde diensten worden gefactureerd overeenkomstig de prijs die in de opdrachtbevestiging door de zaakvoerder(s) van Unikoo BV is bevestigd, met dien verstande dat de gepresteerde uren ingevolge meerwerk of correcties bijkomend zullen worden aangerekend tegen de afgesproken uurtarieven. Alle prijzen van Unikoo BV zijn exclusief BTW, enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging. Eventuele opdrachtkosten zoals verplaatsingskosten, speciale verzendingskosten, enz., zullen bovenop de prijzen aangerekend worden tegen kostprijs.

7. Betaling:

De klant wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend indien hij daartegen niet binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk, onder nauwkeurige en exhaustieve vermelding van de bezwaren, heeft geprotesteerd. Alle door de klant verschuldigde betalingen dienen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de facturen te worden betaald, zonder aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig art. 7.2 voldoet, is Unikoo BV gerechtigd, zonder ingebrekestelling, hem vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant de factuur ontvangen heeft de wettelijke interest in rekening te brengen alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 %. Alle vorderingen van Unikoo BV op de klant worden onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, ongeacht of deze reeds werden gefactureerd, a) ingeval de klant ten aanzien van de betaling van een der facturen in gebreke is, b) in de gevallen opgenomen in 3.2 (i) t.e.m. (vi) en/of c) ingeval een overeenkomst of rechtsverhouding om eender welke reden ontbonden of beëindigd wordt.

8. Aansprakelijkheid:

Unikoo BV zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, met uitsluiting van gederfde winst. De volledige aansprakelijkheid van Unikoo BV zal in elk geval beperkt worden tot het bedrag van de schade dat gedekt wordt door en effectief teruggevorderd wordt in de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering die Unikoo BV onderschreven heeft en zoals die op het ogenblik van de feiten van kracht is. Unikoo BV is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van: schending van enige intellectuele eigendomsrechten, dan wel industriële alleengebruiksrechten van derden, licenties of andere rechten van derden. Unikoo BV is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden die zij in naam en voor rekening van de klant inschakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

9. Intellectuele eigendomsrechten:

Unikoo BV erkent dat alle informatie die afkomstig is van de klant, eigendom blijft van deze laatste voor zover er geen openstaande facturen zijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de eigendom van alle informatie en producten gecreëerd door Unikoo BV en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten, overgaan naar de klant op het moment van betaling van de desbetreffende factuur.

10. Geen afwerving:

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Unikoo BV, onthoudt de klant zich ervan gedurende de looptijd van de overeenkomst en een periode van [12] maanden na beëindiging ervan, direct noch indirect, voor eigen rekening of voor derden, in eigen naam of in naam van derden, in een geografisch gebied dat zich strekt tot het hele land waarin de maatschappelijke zetel van Unikoo BV gelegen is: (i) op enigerlei wijze een professionele samenwerking aan te gaan met bestaande of vroegere klanten, leveranciers, werknemers of andere zakenpartners van Unikoo BV alsook andere zelfstandige derden die diensten verlenen aan Unikoo BV, hetzij uit eigen beweging, hetzij op andermans initiatief; (ii) op enigerlei wijze bestaande of vroegere klanten, leveranciers, of andere zakenpartners van Unikoo BV aanzetten om hun samenwerking met Unikoo BV te beëindigen of tegen minder gunstige voorwaarden samen te werken, hetzij uit eigen beweging, hetzij op andermans initiatief; (iii) op enigerlei wijze bestaande of vroegere werknemers van Unikoo BV benaderen en/of aanzetten om hun arbeidsrelatie met Unikoo BV te beëindigen teneinde met deze samen te werken, dan wel zich op een of andere wijze, actief of passief, te mengen in de relaties van Unikoo met voormelde personen, ongeacht in hoedanigheid van werknemer of zelfstandige dienstverlener, hetzij uit eigen beweging, hetzij op andermans initiatief. Overtreding van dit beding heeft tot gevolg dat Klant aan Unikoo BV een forfaitaire vergoeding verschuldigd is die gelijk is aan het bedrag dat de klant in de laatste 12 maanden van de samenwerking gefactureerd heeft, met een minimum van 30.000,00 EUR per overtreding.. Dit doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen die Unikoo BV ter beschikking staan voor het geval de geleden schade het voormelde bedrag van de schadevergoeding overschrijdt. Indien deze verplichtingen of schadeloosstellingen op enig moment de toepasselijke wettelijke beperkingen zouden overschrijden, onthouden de Partijen zich ervan de nietigheid ervan te vorderen. In dat geval worden de in dit artikel genoemde verplichtingen automatisch teruggebracht tot het maximum dat binnen de toepasselijke wettelijke beperkingen is toegestaan.

11. Voorrang:

De Nederlandstalige tekst van de Algemene Voorwaarden van Unikoo BV prevaleert op eventuele vertalingen daarvan.

12. Geschillen en toepasselijk recht:

Alle geschillen met betrekking tot aanbiedingen van Unikoo BV of de overeenkomsten gesloten tussen Unikoo BV en de klant zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Antwerpen en worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

13. Slotbepalingen:

In alle gevallen waarin een door Unikoo BV gesloten overeenkomst of aangegane rechtsverhouding ingevolge deze algemene voorwaarden kan worden ontbonden of geannuleerd, geschiedt zulks zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst en onverminderd elk recht op schadevergoeding in hoofde van Unikoo BV . De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of uitvoerbaarheid van de rest van die bepaling en de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De klant kiest voor doeleinden van haar rechtsverhouding met Unikoo BV. en/of met haar verbonden personen of dienstverleners woonplaats in België.